Was­ser­auf­be­rei­tung / Wasserfiltration

Fein­fil­ter FS

 • Ker­zen­fil­ter aus Kunststoff
 • Gewin­de­an­schlüs­se aus Messing
 • Klar­sicht­glo­cke
 • innere Schutz­glo­cke
 • Datums­an­zei­ge (bei 1″)
 • waa­ge­rech­ter Einbau
 • Nenn­druck PN 10
 • DVGW-geprüft

Rück­spül­fil­ter GENO-jet

 • Rück­spül­fil­ter aus Kunststoff
 • Dreh­ba­rer Anschlußblock
 • (senkrechter/waagerechter Einbau)
 • Datums­an­zei­ge
 • Bild­li­che Dar­stel­lung des Rückspülvorgangs
 • Nenn­druck PN 16
 • DVGW-geprüft

Rück­spül­ra­ke­te ASTRO

 • Rück­spül­fil­ter aus Kunststoff
 • Dreh­ba­rer Anschlußblock
 • (senkrechter/waagerechter Einbau)
 • Nenn­druck PN 16
 • DVGW-geprüft (A)